Regulamin

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego

www.pasiekafilipkow.pl

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.pasiekafilipkow.pl

 

Sklep internetowy www.pasiekafilipkow.pl prowadzony jest przez

Universe Łukasz Filipiak

Ul. Ogrody 63

86-005 Ciele

Nip 9532449001

 

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

adres poczty elektronicznej: Joanna@euniverse.pl;

pod numerem telefonu: +48 690 080 336

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w naszej witrynie internetowej.

Zawarcie umowy

Prezentacja towarów przez Sprzedającego nie stanowi wiążącej oferty. Dopiero złożenie przez Klienta zamówienia na towary zgodnie z regulaminem jest wiążącą ofertą.

Klient może z asortymentu Sprzedającego wybierać konkretne produkty,i klikając na pole „dodaj do koszyka”, umieszczać je w tak zwanym koszyku. Klikając na pole „Kup teraz”, Klient składa każdorazowo wiążącą ofertę zakupu każdego z produktów umieszczonych w koszyku towarów.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wysłany automatycznie e-mail (potwierdzenie otrzymania zamówienia) z ponownie przytoczonym zamówieniem Klienta, które można wydrukować,

Towary sprzedawane są tylko w ilościach właściwych dla gospodarstw domowych.

Językiem umowy jest język polski.

Dostępność towarów

Jeżeli konkretny produkt zamówiony przez Klienta jest w momencie składania zamówienia trwale niedostępny, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta drogą mailową i wstrzyma się z potwierdzeniem zlecenia. W takim przypadku nie zostaje zawarta umowa. Nie narusza to możliwości przyjęcia pozostałych zleceń zawartych w zamówieniu.

Jeżeli konkretny produkt zamówiony przez Klienta jest w momencie składania zamówienia chwilowo niedostępny, Sprzedający informuje o tym Klienta w potwierdzeniu zlecenia. W przypadku, gdy termin wysyłki towaru przekracza dwa tygodnie od daty wysłania potwierdzenia zlecenia, Klient może odstąpić od umowy.

Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że zamówiony konkretny towar jest trwale niedostępny, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta drogą mailową. W takim przypadku zarówno Klient, jak i Sprzedający mogą odstąpić od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane już płatności.

Ceny i wysyłka, dostawa do odbioru

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego są cenami w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT w ustawowej wysokości. Wiążące są ceny obowiązujące w momencie składania zamówienia.

W przypadku wyboru opcji „wysyłka standardowa” wysyłka zamówionego towaru jest bezpłatna. Przy wyborze innych opcji pobierane są koszty wysyłki wskazane odrębnie w ramach procesu składania zamówienia.

Ryzyko wysyłki ponosi Sprzedający. Towar wysyłany jest wyłącznie na terenie Polski. Terminy dostawy nie są wiążące, chyba że termin dostawy został jednoznacznie określony dla poszczególnych rodzajów wysyłki danego produktu jako termin wiążący..

Warunki płatności, wymagalność ceny kupna, zwłoka w realizacji płatności

Sprzedający akceptuje zasadniczo następujące sposoby płatności: przy użyciu karty kredytowej (Visa, MasterCard), PayPal, przelew natychmiastowy. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość braku udostępnienia niektórych metod płatności lub wskazania innych metod płatności.

Klient może w dowolnym momencie zmienić rodzaj płatności, który został zapisany na jego koncie.

Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze i przelewy ekspresowe jest BlueMedia S.A.

Zastrzeżenie i przejście prawa własności

Dostarczone towary pozostają do momentu dokonania pełnej zapłaty własnością Sprzedającego.

W momencie zwrotu przez Klienta w pełni opłaconego towaru w Punkcie Obsługi Klienta lub jego dostarczenia na adres zwrotny prawo własności do tego towaru ponownie przechodzi na Sprzedającego.

Odpowiedzialność

Wyklucza się odpowiedzialność Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku lekkiego niedbalstwa.

Wymienione powyżej wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków niepodlegającej wyłączeniu odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa (w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkt niebezpieczny) oraz w przypadku udzielenia gwarancji lub w przypadku zawinionego spowodowania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

Klient jest zobowiązany do podjęcia stosownych środków w celu niedopuszczenia do powstania szkody lub zmniejszenia wartości towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient może w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie towaru lub – w przypadku, gdy towary zamówione przez Klienta w ramach jednego zamówienia są dostarczane odrębnie – w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie ostatniego towaru danego zamówienia.

W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (np. w formie przesłanego pocztą listu, lub drogą mailową).

Odstąpienie od umowy należy zaadresować do:

adres email:  joanna@euniverse.pl

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Klient może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w momencie zwrotu towaru w określonych sklepach („Punkty Obsługi Klienta”). Aktualny wykaz Punktów Obsługi Klienta Klient znajdzie na stronie internetowej Sprzedającego.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich otrzymanych od niego płatności, bez kosztów dostawy

Do zwrotu płatności Sprzedający wykorzystuje ten sam środek płatności, który został zastosowany przez Klienta do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że dokonano z Klientem odrębnych wyraźnych uzgodnień; w żadnym przypadku Klientowi nie są naliczane opłaty z tyłu zwrotu płatności.

Sprzedający może odmówić zwrotu płatności do momentu ponownego otrzymania towarów lub do momentu przedłożenia przez Klienta dokumentu potwierdzającego wysłanie przez niego towarów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany do odesłania lub przekazania towarów Sprzedającemu niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomił on Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Towar należy odesłać na następujący adres:

Universe Łukasz Filipiak

Ul. Ogrody 63

Klient odpowiada za ewentualną utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy utrata wartości powstała w wyniku postępowania z tymi towarami w sposób, który nie był niezbędny w celu sprawdzenia ich cech, właściwości i sposobu funkcjonowania.

Opinie w sklepie internetowym 

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Uwagi dotyczące przetwarzania danych

W ramach wykonania umów Sprzedający zbiera dane osobowe Klienta. Przestrzegane są przy tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Bez wyraźnej zgody Klienta, Sprzedający nie będzie wykorzystywał jego danych osobowych w celach reklamowych ani w celu badania satysfakcji Klienta.

Rozstrzyganie sporów

Umowy zawarte między Sprzedającym a Klientem podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedający nie uczestniczy w postępowaniach w sprawie polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonych przed stosownymi organizacjami.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl